פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 60 ומעלה

פלגות השקעות עמי גמל בני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 41.35%
מניות וני"ע סחירים אחרים 27.40%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 24.12%
מזומנים ושווי מזומנים 6.18%
השקעות אחרות 0.95%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 50,060