פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 60 ומעלה

פלגות השקעות עמי גמל בני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 38.86%
מניות וני"ע סחירים אחרים 28.87%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 24.75%
מזומנים ושווי מזומנים 6.72%
השקעות אחרות 0.80%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 49,509