פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 60 ומעלה

פלגות השקעות עמי גמל בני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 28.94%
מניות וני"ע סחירים אחרים 29.65%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 24.44%
מזומנים ושווי מזומנים 6.44%
השקעות אחרות 0.54%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪        46,364