פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמי גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 64.08%
מניות וני"ע סחירים אחרים 2.48%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 29.49%
מזומנים ושווי מזומנים 3.38%
השקעות אחרות 0.58%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 29,183