פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמי גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 66.36%
מניות וני"ע סחירים אחרים 2.42%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 25.72%
מזומנים ושווי מזומנים 4.52%
השקעות אחרות 0.98%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 27,731