פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמי גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 63.24%
מניות וני"ע סחירים אחרים 2.51%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 28.55%
מזומנים ושווי מזומנים 5.08%
השקעות אחרות 0.62%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 28,201