פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות עמי גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 63.97%
מניות וני"ע סחירים אחרים 2.38%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 30.81%
מזומנים ושווי מזומנים 2.44%
השקעות אחרות 0.40%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 29,593