פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול 50 ומטה

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 17.49%
מניות וני"ע סחירים אחרים 52.16%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 23.12%
מזומנים ושווי מזומנים 6.67%
השקעות אחרות 0.56%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪                               21,648