פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול 50 ומטה

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 23.36%
מניות וני"ע סחירים אחרים 47.07%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.24%
מזומנים ושווי מזומנים 7.79%
השקעות אחרות 0.53%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 23,812