פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול 50 ומטה

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 18.01%
מניות וני"ע סחירים אחרים 50.56%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.95%
מזומנים ושווי מזומנים 9.37%
השקעות אחרות 0.10%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 22,532