פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 50-60

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 19.27%
מניות וני"ע סחירים אחרים 37.46%
פקדונות והלוואות 1.73%
אג"ח קונצרניות סחירות 27.91%
מזומנים ושווי מזומנים 3.81%
השקעות אחרות 9.83%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪          1,997,791