פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 50-60

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.50%
מניות וני"ע סחירים אחרים 33.96%
פקדונות והלוואות 1.77%
אג"ח קונצרניות סחירות 26.33%
מזומנים ושווי מזומנים 5.30%
השקעות אחרות 10.14%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,922,812