פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 50-60

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 26.68%
מניות וני"ע סחירים אחרים 36.95%
פקדונות והלוואות 1.88%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.78%
מזומנים ושווי מזומנים 1.62%
השקעות אחרות 10.09%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,947,451