פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול 50-60

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 21.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 36.33%
פקדונות והלוואות 1.76%
אג"ח קונצרניות סחירות 27.09%
מזומנים ושווי מזומנים 3.60%
השקעות אחרות 10.23%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,948,435