פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות ליום 30/6/2021 עמ"י גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 65.82%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 28.44%
מזומנים ושווי מזומנים 1.71%
השקעות אחרות 4.03%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 28,472.42