פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול ללא מניות

התפלגות השקעות ליום 30/9/2021 עמ"י גמל ללא מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 59.60%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 32.13%
מזומנים ושווי מזומנים 3.58%
השקעות אחרות 4.69%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 26,908.08