פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול 50 ומטה

התפלגות השקעות עמי גמל בני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 28.41%
מניות וני"ע סחירים אחרים 46.04%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 17.58%
מזומנים ושווי מזומנים 7.12%
השקעות אחרות 0.85%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 31,000