פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות ליום 29/10/2020 עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 24.95%
מניות וני"ע סחירים אחרים 39.38%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.19%
מזומנים ושווי מזומנים 12.63%
השקעות אחרות 0.84%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 38,009.61