פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות ליום 30/9/2021 עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 32.20%
מניות וני"ע סחירים אחרים 26.52%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.97%
מזומנים ושווי מזומנים 15.72%
השקעות אחרות 3.59%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 56,111.79