פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 23.18%
מניות וני"ע סחירים אחרים 50.95%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 19.19%
מזומנים ושווי מזומנים 5.61%
השקעות אחרות 1.07%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 30,601.46