פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות- מסלול לבני 50 ומטה

התפלגות השקעות ליום 30/6/2021 עמ"י גמל מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח ממשלתיות סחירות 31.22%
מניות וני"ע סחירים אחרים 27.43%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.17%
מזומנים ושווי מזומנים 15.06%
השקעות אחרות 4.12%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 54,112.51