פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 26.81%
מניות וני"ע סחירים אחרים 36.10%
פקדונות והלוואות 1.91%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.66%
מזומנים ושווי מזומנים 2.31%
השקעות אחרות 10.22%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,924,508