פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות ליום 30/6/2021 עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.82%
מניות וני"ע סחירים אחרים 43.55%
פקדונות והלוואות 1.70%
אג"ח קונצרניות סחירות 15.85%
מזומנים ושווי מזומנים 3.9%
השקעות אחרות 12.09%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 1,918,373.72