פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 25.98%
מניות וני"ע סחירים אחרים 35.16%
פקדונות והלוואות 2.02%
אג"ח קונצרניות סחירות 20.93%
מזומנים ושווי מזומנים 4.19%
השקעות אחרות 11.72%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,798,720.57