פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות ליום 30/9/2020 עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 24.79%
מניות וני"ע סחירים אחרים 38.69%
פקדונות והלוואות 1.66%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.13%
מזומנים ושווי מזומנים 2.40%
השקעות אחרות 11.33%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 1,814,513.96