פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות ליום 30/9/2021 עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.07%
מניות וני"ע סחירים אחרים 44.03%
פקדונות והלוואות 1.76%
אג"ח קונצרניות סחירות 15.11%
מזומנים ושווי מזומנים 4.03%
השקעות אחרות 13.01%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ש"ח 1,911,357.70