פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 50-60

התפלגות השקעות ליום 30/6/20 עמ"י גמל מסלול לבני 50-60
אג"ח ממשלתיות סחירות 26.20%
מניות וני"ע סחירים אחרים 34.62%
פקדונות והלוואות 1.97%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.62%
מזומנים ושווי מזומנים 3.83%
השקעות אחרות 11.76%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 1,787,906.80