פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול מניות

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2019 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2019
קופת גמל עמ"י - מסלול מניות 0.664% 0.00% 0.33%