פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

2019

התפלגות השקעות עמי גמל מניות
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 85.17%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 14.77%
השקעות אחרות 0.06%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 170.05